Algemene Voorwaarden

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Algemene Voorwaarden


Artikel 1 - Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten en op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Roland Slot Personeel & Organisatie Advies als opdrachtnemer partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Roland Slot Personeel & Organisatie Advies uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3 Roland Slot Personeel & Organisatie Advies is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Roland Slot Personeel & Organisatie Advies zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden de wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.
1.4 Indien Roland Slot Personeel & Organisatie Advies met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de dan geldende algemene voorwaarden van Roland Slot Personeel & Organisatie Advies, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

Artikel 2 - Offerte en totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Roland Slot Personeel & Organisatie Advies zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.2. Het aanbod is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Roland Slot Personeel & Organisatie Advies mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

Artikel 3 - Medewerking door opdrachtgever
3.1 Opdrachtgever zal Roland Slot Personeel & Organisatie Advies steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle mede werking verlenen.
3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie, ook indien deze aan Roland Slot Personeel & Organisatie Advies verstrekte informatie van derden afkomstig is.

Artikel 4 - Uitvoering
4.1 Roland Slot Personeel & Organisatie Advies neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren met de zorg van een goed opdrachtnemer. 
4.2. Roland Slot Personeel & Organisatie Advies heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden en/of met inschakeling van hulppersonen. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5 - Kosten en betalingen
5.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per soort product en/of dienst per uur, per dagdeel, per dag of per opdracht overeenkomen. Alle tarieven zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd. Voor reiskosten wordt € 0,25 per kilometer in rekening gebracht.
5.2 De tarieven voor producten en/of diensten kunnen jaarlijks per 1 januari binnen redelijke grenzen worden aangepast in verband met de stijging van het prijspeil of loonkosten.
5.3 Indien de opdracht wordt uitgevoerd op basis van voorschotfacturen, kunnen nieuwe voorschotfacturen worden gefactureerd indien en zodra de omvang van de werkzaamheden zulks rechtvaardigt.
5.4 Roland Slot Personeel & Organisatie Advies heeft het recht om de (verdere) uitvoering van de te verrichten werkzaamheden op te schorten zolang betaling van (voorschot)facturen uitblijft.
5.5 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving naar een door Roland Slot Personeel & Organisatie Advies aan te wijzen bankrekening.
5.6 Indien opdrachtgever de verschuldigde (voorschot)bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Roland Slot Personeel & Organisatie Advies is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
5.7 Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Roland Slot Personeel & Organisatie Advies dan geeft opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

Artikel 6 - Overmacht
6.1 Bij overmacht worden de verplichtingen van Roland Slot Personeel & Organisatie Advies opgeschort. In dat geval is Roland Slot Personeel & Organisatie Advies verplicht haar verplichtingen na te komen zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal, waarvan Roland Slot Personeel & Organisatie Advies zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, waardoor prompte nakoming onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat dit in redelijkheid niet van Roland Slot Personeel & Organisatie Advies kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en/of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicatie enzovoort. Indien Roland Slot Personeel & Organisatie Advies bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Roland Slot Personeel & Organisatie Advies gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 7 - Geheimhouding
7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
8.1 Iedere aansprakelijkheid van Roland Slot Personeel & Organisatie Advies, haar vennoten, bestuurders en medewerkers, is beperkt tot het bedrag van het door Roland Slot Personeel & Organisatie Advies voor de desbetreffende opdracht ontvangen honorarium. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden, geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag van het honorarium van maximaal zes maanden.
8.2 De in het vorige lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Roland Slot Personeel & Organisatie Advies aansprakelijk is  voor het niet of niet deugdelijk functioneren van de door Roland Slot Personeel & Organisatie Advies bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
8.3 Roland Slot Personeel & Organisatie Advies is in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van (veranderingen in) van overheidswege vastgestelde voorschriften (zoals wetten, besluiten, richtlijnen en voorwaarden) en het door of namens de overheid gedogen van deze voorschriften. Onder gedogen wordt verstaan het door of namens de overheid achterwege laten van (tijdige) sanctionering, niet of onvoldoende controleren op de naleving van voorschriften, vaststellen of vastgesteld hebben van gedoogvoorwaarden.
8.4 Roland Slot Personeel & Organisatie Advies is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersoon of de derde kan worden verhaald. Roland Slot Personeel & Organisatie Advies is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
8.5 Roland Slot Personeel & Organisatie Advies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.6 Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking van de schade bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
8.7 De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Roland Slot Personeel & Organisatie Advies.   

Artikel 9 - Geschillen
9.1 Op de rechtsverhouding tussen Roland Slot Personeel & Organisatie Advies en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 In afwijking van de wettelijke regeling voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Roland Slot Personeel & Organisatie Advies in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank Overijssel, locatie Almelo. Roland Slot Personeel & Organisatie Advies blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 10 - Slotbepaling
10.1 In geval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel  vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat  betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
10.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roland Slot Personeel & Organisatie Advies.
 
 
           
   
 

 
           
   
 

Share our website